Information fra bestyrelsen

29 september 2020

Bredbåndspuljen

Status på ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen.
Status på bestræbelserne på at få muligheden for hurtigere Internet (bredbånd) til vores område som drøftet på seneste generalforsamling.
Ud af 68 mulige har vi nu modtaget 17 fuldmagter. Vi har sammen med Henrik Fiil, Godhavnsvej 8, annonceret et samlet projekt. Vi afventer nu, at et eller flere teleselskaber byder ind på opgaven. Herefter kan vi ansøge om tilskud fra bredbåndspuljen. Ansøgning skal indsendes senest 26. oktober.

Du kan læse mere om processen og se vores annoncering id #507-20 her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/ansoegningsprocessen-i-hovedtraek
Mht. muligheden for tilskud fra bredbåndspuljen ligger vi svagt, da fuldmagterne helst skal repræsentere et sammenhængende område og vores ligger meget spredt, så vi mangler flere fuldmagter hvis vi skal have en chance.

Vi har forhørt os og det viser sig, at man godt kan supplere med flere fuldmagter i perioden mellem annonceringen og tilskudsansøgningen (som vi er inde i nu), så jeg modtager stadig fuldmagter indtil senest d. 25. oktober.

Tjek evt. først via dette link, om din parcel er berettiget til at være med (det er næsten alle i vores forening). De gule pletter repræsenterer huse, hvor der kan søges tilskud https://bredbaandspulje.ens.dk/

29 september 2020

15 juli 2020

Nyhedsbrev nr.6 fra Gribskov Landligger Forbund: klik her

12 juni 2020

Seneste nyt vedr. trappesagen

Der har d.27 maj været telefonmøde med retten.

Datoer for hovedforhandling af sagen (som jo blev udskudt pga. Covid-19) ligger nu fast på den 18,. 19., 26. og 27. maj 2021. Retten opfordrede endnu engang til retsmægling, hvilket vi (Bakkefrydgård og Godhavn) og Tisvildegården støttede. Der blev også stillet forslag om at gøre trappen brugbar. Begge forslag blev desværre afvist af ejeren.

19 maj 2020

2 april 2020

26 marts 2020

8. marts 2020

28 december 2019

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen må meddele at vores dygtige og engagerede formand gennem mange år, Peter Riis-Hansen, stille er gået bort efter længere tids sygdom.

24. oktober 2019

Status siden sidst er, at det ikke er lykkedes at indgå forlig, ejerne trak desværre deres tilsagn tilbage. Sagen kører således i retssystemet. Det første der skete var, at vores sag blev slået sammen med den af Tisvildegården anlagte sag, så vi nu kører fælles sag med både Godhavn og Tisvildegårdens grundejerforeninger, dog stadig repræsenteret ved 2 advokater. Hver af parterne har fremført deres synspunkter og svar til modpartens synspunkter via advokaterne, bl.a. betydningen af de tinglyste dokumenter vedr. strandadgangen. Sagen er nu berammet til d. 31. marts – 2. april. Bestyrelsen arbejder sammen med vores advokat på at finde et antal vidner. De, som vi finder mest relevante i forhold til hvad der skal belyses nærmere, vil vi kontakte med det formål at få reserveret datoerne for vidneafhøring.

Skriv endelig til bestyrelsen (bakkefrydgaard@gmail.com), hvis du har noget materiale liggende fra udstykningen i 1960 vedr. matriklen 12ck, hvor trappen ligger.

17 Juli 2019

9. Februar 2019

Til orientering fik bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. januar bemyndigelse til på vegne af Grundejerforeningen Bakkefrydgård Sommerlags medlemmer, at rejse og om nødvendigt gennemføre en retssag/voldgiftssag eller mediationssag, enten alene eller sammen med andre involverede grundejerforeninger, om den hævdvundne ret vi gør gældende for benyttelsen af strandtrappen Melbys Vænge. Udgiften til den nødvendige advokatbistand og evt. øvrige omkostninger finansieres af foreningens formue.

Bestyrelsen arbejder videre på at sikre medlemmernes hævdvundne ret til at benytte trappen indenfor denne ramme.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling følger.

Vedtægterne fra Melbysvænge trappelaug, samt tilhørende trappeaftale vedlægges til orientering.

Januar 2019

December 2018

Til orientering har formanden for grundejerforeningen d. 18. december modtaget nedenstående:

“I forlængelse af skrivelsen vi sendte i november, hvori vi informerede om, at der er etableret et tappelaug for Melbysvængetrappen, kan vi nu oplyse at vi har arbejdet videre med budgettet for trappen.

Det betyder, at vi kan oplyse, at prisen for at melde sig ind i trappelauget bliver kr.1000,00 og at det årlige kontingent bliver kr. 5oo,oo, dog med det forbehold, at beløbet kan justeres i forhold til hvor mange medlemmer vi bliver.

Denne information må gerne meddelelse til jeres medlemmer sammen med informationen om at melde sig som interesseret på vores maliadresse melbysvaenge@gmail.com”

December 2018

Bestyrelsen må desværre informere om, at det ikke er lykkedes at indgå en aftale med ejerne af matriklen med Melbys Vænge trappen, som sikrer vores medlemmers fortsatte ret til at benytte strandtrappen, en ret som vi mener at medlemmerne har vundet hævd på.

Strandtrappen er etableret af Gribskov kommune, som ikke længere ønsker at vedligeholde trappen, hvorfor der skal etableres et trappelaug, som står for vedligehold af trappen. Det er desværre ikke lykkedes at få etableret et fælles trappelaug for de nærmeste grundejerforeninger.

Som mange sikkert har set, har det nyetablerede trappelaug Melbys Vænge sat et skilt op ved trappen om at der er etableret et trappelaug og at interesserede kan rette henvendelse.

Bestyrelsen anbefaler, at såfremt man som individuel grundejer melder sig ind i Melbys Vænge Trappelaug bør det ske med følgende bemærkning: Indmeldelsen er ikke udtryk for, at jeg frafalder kravet om hævdsdannelse rejst via min grundejerforening.

Bestyrelsen arbejder på at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i januar.

September 2018

Vedr. Strandtrappen Melbys Vænge

Bestyrelserne for Grundejerforeningerne Bakkefrydgård, Godhavn og Tisvildegård sendte i juli vedlagte brev til ejerne mhp. fortsat vedligehold og åben brug af strandtrappen for alle grundejerforeningerne medlemmer. Vi har desværre ikke modtaget et direkte svar på dette, men i stedet en mail om at ejerne i samarbejde med grundejerforeningen Melbys Vænge har indgået en aftale om et trappelaug, som giver som mulighed, at den individuelle grundejer kan melde sig ind.
Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt ikke fuldt bekendt med vilkårene og økonomien for trappelauget.

Derfor kan vi p.t. ikke anbefale indmeldelse i trappelauget. Vi informerer, så snart der er nyt.

Juli 2018

Vedrørende Melbys Vænge Trappen