Ordensreglement

Ordensreglement for Grundejerforeningen ”Bakkefrydgård Sommerlag”, Tisvilde
Det påhviler ethvert medlem at overholde de på parcellerne lyste servitutter og deklarationer om bebyggelse og benyttelse. Det påhviler hver enkelt grundejer at renholde vejarealet ud for parcellen, herunder at slå græsset jævnligt på parcellen og på de ud for parcellen anlagte græsrabatter.

Hvis vedligeholdelse af parcellen eller græsslåning ikke finder sted på en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende måde, kan bestyrelsen lade det fornødne arbejde udføre på vedkommende parcelejers regning.

Vejarealet, herunder græsrabatten, må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og parkering af motorkøretøjer på vejarealet eller græsrabatter må ikke finde sted.

Parcellerne må ikke indhegnes med tæt raftehegn, og der må ikke anbringes reklameskilte på parcellerne.

Løsgående hunde, der ikke er under kontrol af hundens ledsager, må ikke færdes på arealet.

Enhver form for unødig støj bør undgås, hvorfor brug af radio og musikinstrumenter i det fri eller for åbne vinduer ikke må finde sted, ligesom plæneklipning med såvel plæneklipper som motorplæneklipper og brug af motorsav på søn- og helligdage kun må finde sted mellem kl. 9.30 – 12.30 og øvrige dage kun mellem kl. 9.30 – 12.30 og 14.30 – 18.00.

Unødig kørsel med motorkøretøjer og knallerter, f. eks. øvelseskørsel, på området er forbudt.

Det påhviler medlemmerne at efterkomme ethvert påbud fra foreningens bestyrelse om overholdelse af god skik og orden på området.

Godkendt og vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. maj 1983. Ændret på generalforsamlingen den 8. maj 2011.