Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen ”Bakkefrydgård Sommerlag”, Tisvilde

§ 1
Foreningens navn er “Bakkefrydgård Sommerlag’. Dens område er parceller udstykket fra matr. nr. 11 f og ah af Tisvilde by, Tibirke sogn, og dens hjemsted er Tisvilde.

§ 2
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadtil såvel som udadtil over for myndigheder, vandværk, elværk og andre lokale grundejerforeninger m. v. samt at administrere de fællesanliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i § I omhandlede område.

§ 3
Enhver ejer af parceller udstykket fra de i § 1 nævnte matr. nr. er forpligtet til at være medlem af foreningen, uanset om pågældende er skødehaver eller ej. Medlemskabet begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde.

§ 4
Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens love, således som de til enhver tid er lovligt vedtagne på foreningens generalforsamlinger. Dog kan der ingensinde pålægges medlemmerne solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser, for hvilke medlemmerne kun hæfter pro rata med en andel pr. parcel.

§ 5
Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Næstformanden fungerer samtidig som foreningens sekretær.

Eventuelt vederlag til et eller flere af bestyrelsens medlemmer fastsattes af generalforsamlingen.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Valg af formand og kasserer gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert andet år. Formanden afgår i lige kalenderår og kassereren i ulige kalenderår.

De Øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur på den ordinære generalforsamling. På den første afgår 1, på den næste 2 medlemmer. Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlingen hvert år 2 medlemmer.

Alle bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, kasserer samt suppleanter kan genvælges.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager fornøden juridisk og eventuelt revisionsteknisk bistand samt udarbejder eventuelt en regnskabsinstruks til brug for foreningens kasserer og revisorer. Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Alle foreningens retshandler kan gyldigt foretages af formanden eller – i tilfælde af dennes forfald – af næstformanden, i forening med I af bestyrelsens Øvrige medlemmer, efter sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald indkaldes suppleanten efter de herom af bestyrelsen i dens forretningsorden fastsatte regler. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsattes af mindst 2 bestyrelses- medlemmer.

Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens eller – hvis denne ikke er til stede – næstformandens stemme, der gør udslaget.

Der anlægges og føres en forhandlingsprotokol, der opbevares hos formanden. I protokollen indføres alle på generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved mødernes afslutning.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling, der afholdes en gang årligt i maj måned, indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring derom. Fremkommer sådan begæring, vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest I måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen ved dens formand i hænde. Indkaldelser til generalforsamlinger skal indeholde oplysninger om dagsorden, og kun de forslag, der er optaget i denne, kan komme til behandling og afgørelse.

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen være indsendt skriftligt ved anbefalet brev til formanden for bestyrelsen og være kommet denne i hænde senest den 15 april.

Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives på samme måde samtidig med begæring om generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, medmindre mindst to med- lemmer forlanger skriftlig antemning.

Adgang til og stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontingentet til foreningen er betalt før generalforsamlingens afholdelse.

Sidste gyldige kontingentkvittering skal medbringes og på forlangende forevises

Hvert medlem har, uanset hvor mange parceller han er ejer af, kun cen stemme.

For umyndige eller medlemmer, der er ude af rådighed over deres bo, kan værge eller kurator give møde, således at denne deltager i forhandlingerne og afgiver stemme. På tilsvarende måde kan medlemmer lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræsentere 2 andre medlemmer. Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller fuldmægtig, kan kun repræsentere 1 grundejer. Repræsentation ved værge eller fuldmagt er kun lovlig, når skriftlig meddelelse herom med behørig dokumentation er tilstillet bestyrelsen ved dens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7
Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning.
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Valg af formand eller kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
Valg af en repræsentant til “Øllekolle Vandværk”.
Eventuelt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens vedtægter, fordres, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol og underskrives af dirigenten og formanden.

Medlemmerne har ret til at gøre sig bekendt med indholdet af forhandlingsprotokollen.

§ 8
Det årlige kontingent til foreningens administration m. v., som betales af hvert medlem for hver parcel, han er ejer af, er det af generalforsamlingen til enhver tid på de ordinære generalforsamlinger fastsatte beløb.

Kontingentet beregnes ikke for mindre dele end et år, og nye medlemmer erlægger fuldt kontingent for det år i hvilket, de bliver medlem.

Kontingentet skal indbetales til kassereren en gang årligt inden den 1. april det pågældende år.

Kommer et medlem i restance, opfordres det en gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette herefter ikke inden 14 dage, vil restancen med påløbne omkostninger blive overdraget til retslig inkasso.

Medlemmer, der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlemskontingent eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller af de af foreningen eventuelt dannede fonds.

§ 9
Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring.

§ 10
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 11
Der åbnes en giro- og eller en bankkonto på anfordring i foreningens navn. Over nævnte konti disponerer kassereren alene. Beholdningen må tilsammen ikke overstige kr. 10.000,-. Overskydende beløb anbringes på anden måde, jf. nedenfor.

Foreningens midler indsættes i Øvrigt på indlånskonti i et pengeinstitut efter bestyrelsens bestemmelse. Beløb, der ikke forventes brugt indenfor 1 år, kan tillige anbringes i korte (max. 5 års restløbetid) statsgældsbeviser/statslån eller kreditforeningsobligationer, som noteres på Københavns Fondsbørs, hvori umyndiges midler kan anbringes.

Der kan tillige anbringes for nom. kr. 5.000,- aktier i foreningens pengeinstitut for at opnå en højere rente af indlånsmidler. Købesummen må ikke overstige 15% af foreningens formue.

Over de i afsnit 2 og 3 nævnte midler, obligationer m.v. kan der kun disponeres af kassereren i forbindelse med formanden eller i dennes forfald med næstformanden.

§ 12
Udover at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyggelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdelse ikke strider mod de på området tinglyste servitutter og deklarationer. Til sikring heraf er medlemmerne, forinden de påbegynder en bebyggelse af deres parceller eller udvidelse af eksisterende bebyggelse, forpligtet til at foreligge bygningstegninger med beskrivelse for bestyrelsen til godkendelse, hvorhos bestyrelsen i øvrigt træffer de fornødne foranstaltninger til, at områdets karakter bevares.

Bestyrelsens manglende godkendelse af et byggeri eller planerne medfører pligt for vedkommende medlem til eventuelt at ændre byggeriet eller planerne, således at bestyrelsens efterfølgende godkendelse kan opnås. Udgifterne og omkostningerne ved sådanne Ændringer er foreningen uvedkommende, ligesom alle bestyrelsens omkostninger, herunder bestyrelsens udgifter til sagførersalær og andre sagsomkostninger m.v., som bestyrelsen måtte have for at få medlemmerne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne bestemmelse, afholdes af vedkommende medlemmer.

Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser til reglementet kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse, hvorhos det påhviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser overholdes.

§ 13
Uanset hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den herved stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen som sådan gældsforpligtelser.

Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsattes af bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted efter reglerne for vedtægtsændringer.

I tilfælde af beslutning i overensstemmelse med foranstående om foreningens opløsning træffes der samtidig beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24. juni 1962 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 9. juni 1985.
Optryk 2014.